UW PRI­VA­CY IS ON­ZE ZORG

We waar­de­ren uw in­te­res­se in ons be­drijf, on­ze pro­duc­ten en dien­sten en wil­len dat u vei­lig on­ze web­si­te kunt be­zoe­ken, in­clu­sief de be­scher­ming van uw per­soon­lij­ke ge­ge­vens. We ne­men de be­scher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens erg se­ri­eus.

We wil­len dat u weet wan­neer we da­ta ver­za­me­len en hoe dat ge­bruikt wordt. We heb­ben tech­ni­sche en or­ga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len ge­no­men om te zor­gen dat de re­gels voor het be­scher­men van da­ta na­ge­leefd wor­den door ons en door on­ze ex­ter­ne ser­vi­ce pro­vi­der.

PER­SOON­LIJ­KE DA­TA

Per­soon­lij­ke in­for­ma­tie is in­for­ma­tie over uw iden­ti­teit. Dit be­vat ge­ge­vens zo­als uw naam, adres, te­le­foon­num­mer en e-mail­adres. Om on­ze web­si­te te be­zoe­ken is het niet no­dig om per­soon­lij­ke da­ta te ver­strek­ken. In som­mi­ge si­tu­a­ties kun­nen wij u vra­gen voor uw naam, adres en an­de­re ge­ge­vens zo­dat wij de ge­vraag­de dien­sten kun­nen ver­zor­gen. Dit­zelf­de geldt, bij­voor­beeld, voor het toe­zen­den van in­for­ma­tie om vra­gen te be­ant­woor­den. Waar dit nood­za­ke­lijk is, zal dit ex­pli­ciet wor­den ge­vraagd. Wij ge­brui­ken uit­slui­tend de da­ta die u vrij­wil­lig of au­to­ma­tisch ver­strekt.

DOEL VAN PER­SOON­LIJ­KE DA­TA

Wan­neer u per­soon­lij­ke da­ta aan ons ver­strekt, ge­brui­ken wij dat ge­woon­lijk om te re­a­ge­ren op aan­vra­gen, of om u te voor­zien van spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie of of­fer­tes. Van­zelf­spre­kend res­pec­te­ren wij uw wens als u niet wilt dat wij de per­soon­lij­ke da­ta ge­brui­ken. Wij ver­ko­pen niet uw per­soon­lij­ke ge­ge­vens aan ex­ter­ne par­tij­en of iets soort­ge­lijks.

BE­PER­KING VAN HET DOEL

Per­soon­lij­ke in­for­ma­tie die u on­li­ne aan ons heeft ver­strekt zal al­leen ge­bruikt wor­den voor de bo­ven­staan­de doe­len en al­leen uit­slui­tend met uw toe­stem­ming. Over­dracht van uw per­soon­lij­ke ge­ge­vens aan der­den zal niet ge­beu­ren zon­der uw toe­stem­ming. Het ver­za­me­len van per­soon­lij­ke ge­ge­vens en het toe­zen­den naar ge­au­to­ri­seer­de over­heids­in­stel­lin­gen en au­to­ri­tei­ten zal al­leen ge­beu­ren bin­nen het ka­der van re­le­van­te wet­ge­ving of als we ver­plicht wor­den door een rech­ter­lij­ke uit­spraak.

NIET-PER­SOON­LIJ­KE IN­FOR­MA­TIE DAT AU­TO­MA­TISCH WORDT VER­ZA­MELD

Wan­neer u on­ze web­pa­gi­na’s be­zoekt wordt voor or­ga­ni­sa­to­ri­sche en tech­ni­sche re­de­nen de vol­gen­de da­ta be­waard: de naam van de be­zoch­te pa­gi­na’s, de brow­ser, het com­pu­ter­sys­teem, da­tum en tijd van be­zoek, ge­bruik­te zoek­ma­chi­ne, de na­men van de ge­down­lo­a­de be­stan­den en het IP-adres.

Wij eva­lu­e­ren de­ze tech­ni­sche ge­ge­vens ano­niem en ge­brui­ken het voor sta­tis­tie­ke doel­ein­den om on­ze web­si­te con­ti­nue te ver­be­te­ren en on­ze on­li­ne aan­bie­din­gen meer aan­trek­ke­lijk te ma­ken. De­ze ano­nie­me ge­ge­vens wor­den apart van de per­soon­lij­ke ge­ge­vens op­ge­sla­gen op be­vei­lig­de ser­vers en kun­nen niet ge­tra­ceerd wor­den naar in­di­vi­du­e­le per­so­nen. Uw per­soon­lij­ke ge­ge­vens en pri­va­cy zijn hier­door te al­len tij­de be­schermd.

COO­KIES

Wan­neer u on­ze web­si­te be­zoekt, kan de­ze mo­ge­lijk in­for­ma­tie op­slaan op uw com­pu­ter in de vorm van een coo­kie. Een coo­kie is een klein be­stand die ver­zon­den wordt van een web­ser­ver naar uw brow­ser en wordt op­ge­sla­gen op de har­de schijf van uw com­pu­ter.
Er wordt geen per­soon­lij­ke da­ta op­ge­sla­gen, al­leen het in­ter­net pro­to­col adres. De­ze in­for­ma­tie wordt ge­bruikt om u au­to­ma­tisch te her­ken­nen bij een vol­gend be­zoek aan on­ze web­si­te. Coo­kies stel­len ons bij­voor­beeld in staat om ons aan­bod op uw in­te­res­ses af te stem­men of om uw wacht­woord op te slaan zo­dat u de­ze niet tel­kens op­nieuw moet in­vul­len.
U kunt na­tuur­lijk ook on­ze web­si­te ge­brui­ken zon­der de coo­kies. Als u niet wilt dat wij uw com­pu­ter her­ken­nen, kunt u voor­ko­men dat coo­kies op­ge­sla­gen wor­den op uw har­de schijf door dit in te stel­len in uw brow­serin­stel­lin­gen. Voor een ge­de­tail­leer­de uit­leg ver­wij­zen wij u naar uw brow­ser’ ge­bruiks­aan­wij­zing. Als u coo­kies niet ac­cep­teert, kan het zijn dat som­mi­ge func­ties op on­ze web­si­te be­perkt wor­den weer­ge­ge­ven.

KIN­DE­REN

Men­sen on­der de 18 jaar zou­den geen per­soon­lij­ke ge­ge­vens naar ons moe­ten ver­zen­den zon­der toe­stem­ming van ou­ders of ver­zor­gers. We vra­gen niet om per­soon­lijk iden­ti­fi­ceer­ba­re ge­ge­vens van kin­de­ren en ado­les­cen­ten, we ver­za­me­len de­ze in­for­ma­tie niet en ge­ven dat niet door aan der­den.

VEI­LIG­HEID

We heb­ben tech­ni­sche en or­ga­ni­sa­to­ri­sche vei­lig­heids­maat­re­ge­len ge­trof­fen om uw per­soon­lij­ke da­ta te be­scher­men te­gen ver­lies, ver­nie­ti­ging, ma­ni­pu­la­tie of niet-ge­au­to­ri­seer­de toe­gang.

In het ge­val dat per­soon­lij­ke ge­ge­vens ver­za­meld en ver­werkt wor­den, wordt de in­for­ma­tie ver­sleu­teld ver­zon­den om mis­bruik van de ge­ge­vens door der­den te voor­ko­men. On­ze be­vei­li­gings­maat­re­ge­len wor­den con­ti­nue geüpda­tet, dit in over­een­stem­ming met de tech­ni­sche ont­wik­ke­lin­gen.

VER­AN­DE­RIN­GEN IN ON­ZE PRI­VA­CY­BE­LEID

We be­hou­den het recht voor on­ze vei­lig­heids- en da­ta­be­scher­mings­maat­re­ge­len te wij­zi­gen als dit nood­za­ke­lijk is van­we­ge tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen. In de­ze ge­val­len zul­len wij ons pri­va­cy­be­leid up­da­ten.

LINKS

Als u de ex­ter­ne links ge­bruikt die op on­ze web­si­te staan dan geldt ons pri­va­cy­be­leid niet voor de­ze links. Als we links op on­ze web­si­te aan­bie­den, stre­ven wij er­naar dat de­ze links vol­doen aan on­ze da­ta­be­scher­men­de en vei­lig­heids­maat­re­ge­len. Wij heb­ben geen in­vloed op de pri­va­cy en vei­lig­heids­maat­re­ge­len van an­de­re aan­bie­ders. Om uzelf goed te in­for­me­ren, kunt u de web­si­tes van de­ze aan­bie­ders raad­ple­gen voor hun da­ta­be­scher­mings­maat­re­ge­len.

RECHT OP IN­FOR­MA­TIE

U kan al­tijd in­for­ma­tie krij­gen over uw op­ge­sla­gen ge­ge­vens. Als dat no­dig is, kunt u een e-mail stu­ren naar: info@gemaapparatenbouw.nl

RECHT TOT IN­TREK­KEN

Ver­der kunt u uw toe­stem­ming voor het ver­za­me­len en op­slaan van uw per­soon­lij­ke ge­ge­vens in­trek­ken. Als dat no­dig is, kunt u een e-mail stu­ren naar: info@gemaapparatenbouw.nl

VRA­GEN, SUG­GES­TIES, KLACH­TEN

Als u ver­de­re vra­gen hebt over ons pri­va­cy­be­leid, en de ver­wer­king van uw per­soon­lij­ke ge­ge­vens, kunt u con­tact op­ne­men met ons via info@gemaapparatenbouw.nl